STATUS PRAWNY - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

STATUS PRAWNY

Status prawny
Data publikacji: 31 grudnia 2008
1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa świętokrzyskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
1) wojewoda świętokrzyski przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach działający w imieniu własnym w sprawach:
a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2) komendant powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
3) komendant Komisariatu Policji w Ćmielowie i Komisariatu Policji w Kunowie.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania i strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim określa:
1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Świętokrzyskiego. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.
Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, po zasięgnięciu opinii starosty ostrowieckiego.
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych Zastępców Komendanta Powiatowego Policji. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

- w stosunku do Komendanta Powiatowego Policji - Komendant Wojewódzki Policji,
- w stosunku do Komendanta Wojewódzkiego Policji - Komendant Główny Policji

Metryczka

Data publikacji 12.01.2009
Data modyfikacji 24.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Banda
Osoba udostępniająca informację:
Artur Banda Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Libuda

Nawigacja

do góry