Rekrutacja do służby w Policji

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ,ul. Seminaryjska 12 we wtorki i środy w godzinach od 800 do 1300 pokój 15.

Konsultacje-pokój 12, 15  tel. 041 3491656, 0413491657 041 3491651, e-mail:  dobor@ki.policja.gov.pl
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Książeczka wojskowa (do wglądu


Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012, poz. 432 ze zm.), na podstawie Art. 25. ust. 1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. przyjmuje interesantów w sprawach kadrowych od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30.

Metryczka

Data publikacji 10.08.2016
Data modyfikacji 10.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bańda
Osoba udostępniająca informację:
Artur Banda
Osoba modyfikująca informację:
Artur Bańda
do góry