Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy Alei 3-go Maja 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 267 12 06 z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. puławska 148/150; 02-624 Warszawa, tel. 22 621-02-51, fax. 22 848-84-94);

2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pani Anna Gawłowska, kontakt Aleja 3-go Maja 9m 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 2671 232, 41 2671 206, e-mail: iod.ostrowiec@ki.policja.gov.pl;

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

  1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
  2. w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
  4. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  5. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

4.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5.    Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

8.    Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku

10.  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Libuda
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Libuda KPP Ostrowiec Świętokrzyski
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Libuda

Nawigacja

do góry